วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

รายชื่อผู้เข้าอบรม"การจัดการความขัดแย้งฯ"

นนทบุรี
1 นางรำพึง เรียงเรียบ พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางบัวทอง
2 นางเดือนเพ็ญ บุญเปียก พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางบัวทอง
3 นางสุภาพ ธานีพัฒนรัศมี พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางกรวย
ปทุมธานี
1 นางอัญชลี ถิ่นเมืองทอง พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปทุมธานี
2 นางสาวพรรณสา รักสกุลวนิช พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปทุมธานี
3 นางสาวิตรี สุวณิชกุล พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปทุมธานี
4 นางสาวอรทัย ศิษย์ประกอบ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปทุมธานี
5 นางสาวศิริลักษณ์ บรรดาศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปทุมธานี
6 นางสาวอัญชลี สูตรมงคล พยาบาลวิชาชีพ รพ.คลองหลวง
7 นายธวัชชัย พิริยะธรรมวงศ์ ทันตแพทย์ รพ.คลองหลวง


อยุธยา
1 นางลัดดา ศรีเจริญ พยาบาลวิชาชีพ รพ.เสนา
2 นางสาวศลิษา ก้อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพ รพ.ท่าเรือ
3 นางจุรีพร แป้นณรงค์ชัย พยาบาลวิชาชีพ รพ.ท่าเรือ
4 นางบุศรินทร์ คุ้มสุข พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางปะอิน
5 นางสาวภาวิตรี วิญญาณ พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางไทร
6 นางอรวรรณ สุขสุศรี พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางไทร
7 นางสุภาพรรณ ร่วมสมัคร์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางไทร
8 นางสาวพรพรหม ตรีโภคา พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางไทร
9 นางจุฬสมา หัสอุโมงค์ ทันตแพทย์ รพ.วังน้อย


สระบุรี
1 นางลัดดา ศรีเจริญ พยาบาลวิชาชีพ รพ.เสนา
2 นางสาวศลิษา ก้อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพ รพ.ท่าเรือ
3 นางจุรีพร แป้นณรงค์ชัย พยาบาลวิชาชีพ รพ.ท่าเรือ
4 นางบุศรินทร์ คุ้มสุข พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางปะอิน
5 นางสาวภาวิตรี วิญญาณ พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางไทร
6 นางอรวรรณ สุขสุศรี พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางไทร
7 นางสุภาพรรณ ร่วมสมัคร์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางไทร
8 นางสาวพรพรหม ตรีโภคา พยาบาลวิชาชีพ รพ.บางไทร
9 นางจุฬสมา หัสอุโมงค์ ทันตแพทย์ รพ.วังน้อย